Sådan klager du

 

Klageadgang
 

Forbrugere kan indbringe klager vedrærende tvister med vandforsyningen for 

Konkurrence. og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

eller på www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100,- kr., der ikke kan tilbagekaldes. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Dette beløb kan tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

(Teksten er erstatning for teksten i den hitdtil gældende vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger, Naturstyrelsen, 2014)

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af taksbladets overensstemmelse med regulativet.